نمونه سوال دانش فنی پایه

بازدید: 367 بازدید

درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانش فنی پایه در گروه برق و رایانه و رشتۀ تحصیلی شبکه و نرم افزار رایانه طراحی تألیف شده است. در درس دانش فنی پایه، موضوعاتی مانند تاریخچۀ رایانه، مشاغل و هدف رشتۀ تحصیلی، نقش رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه در توسعۀ کشو ر، مثال هایی از نوآوری و … در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل شش فصل به شرح زیر است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: کمیت ها و مفاهیم

فصل سوم: حل مسئله (الگوریتم و فلوچارت)

فصل چهارم: حل مسئله (تبدیل مبناها)

فصل پنجم: جامعه اطلاعاتی

فصل ششم: فناوری های نوین

در ادامه می توانید نمونه سوالات هر فصل را دانلود کنید.

نمونه سوالات منطبق با کتاب چاپ ۹۷

نمونه سوال پودمان اول (هنرستان نمونه دارالفنون)  دانلــــــود پاســـــــخـنــامــــــه

نمونه سوال پودمان اول

نمونه سوال پودمان سوم

نمونه سوال پودمان چهارم

نمونه سوال پودملن چهارم

نمونه سوال پودمان پنجم

نمونه سوال پودمان پنجم

نمونه سوالات زیر مربوط به کتاب چاپ ۹۶ است

نمونه سوال فصل ۱ 

نمونه سوال فصل ۲

نمونه سوال فصل ۳

نمونه سوال فصل ۴

نمونه سوال فصل ۵

ادامه مطلب