نمونه سوال نقشه کشی فنی

بازدید: 226 بازدید

کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای، یکی از دروس شایستگی های فني است كه ويژه گروه برق و رایانه تأليف شده است. هنرجویان عزیز توجه کنید که كسب شايستگی های اين كتاب براي موفقيت آينده شغلی شما بسيار ضروري است. این کتاب شامل پنج پودمان به شرح زیر است:

پودمان اول: ترسیم با دست آزاد

پودمان دوم: تجزیه و تحلیل نما

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم

پودمان چهارم: ترسیم با رایانه

پودمان پنجم: نقشه کشی رایانه ای

در ادامه نمونه سوال های هر پودمان قرار گرفته است

نمونه سوال پودمان اول ۱

نمونه سوال پودمان اول ۲

نمونه سوال پودمان اول ۳

نمونه سوال پودمان دوم هنرستان پروین اعتصامی

ادامه مطلب