کدهای پودمان سوم درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

بازدید: 449 بازدید

زبان برنامه نویسی PHP، یکی از زبانهای برنامه نویسی قدرتمند برای ساخت تارنماهای پویا است. از این زبان برنامه نویسی برای ایجاد تارنماها و پورتال‌های بزرگ سازمانی می‌توان استفاده کرد. برای یادگیری زبان PHP مانند هر زبان دیگر نیاز به انجام تمرین‌های لازم در این زمینه است. در پودمان سوم از کتاب پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب، کارگاه‌ها و فعالیت‌هایی به منظور یادگیری این زبان برنامه نویسی تحت وب قرار گرفته است. در این پست قصد داریم کدهای مربوط به کارگاه‌های  پودمان سوم این کتاب درسی را قرار دهیم.

این پست به مرور به روز رسانی می شود و تمامی کدهای مربوط به این پودمان در اینجا قرار خواهد گرفت.

فعالیت کارگاهی صفحه ۱۲۳ (تعریف ثابت)

<?php
define("PI",3.14);
$r=8.5;
$area=PI*$r*$r;
print "Circle Area: $area";
?>

فعالیت کارگاهی صفحه ۱۲۴ (عملگرهای مقایسه‌ای)

<?php
$num1=18;
$num2=4;
echo($num1!==$num2);
?>

کارگاه ۵ صفحه ۱۲۴ (کاربرد دستور if)

<?php
$score=8;
if($score>10)
 {
     $color="green";
 }
else
 {
	 $color="red";
 }
?>
<body style="background-color:<?php echo($color);?>">

</body>

کارگاه ۶ صفحه ۱۲۵ (استفاده از دستور switch)

<?php
$favcolor=array("red","green","blue");
$index=0;
switch($index)
{
	case 0:
	echo "<span style='color:$favcolor[$index];'>Your favorit color is red!</span>";
	break;
	case 1:
	echo "<span style='color:$favcolor[$index];'>Your favorit color is green!</span>";
	break;
	case 2:
	echo "<span style='color:$favcolor[$index];'>Your favorit color is blue!</span>";
	break;
}
?>

کارگاه ۷ صفحه ۱۲۷ (کاربرد حلقه for)

<body>
<table border="1">
<tr>
	<th>عدد</th>
    <th>توان دو</th>
    <th>توان سه</th>
</tr>
<?php
for($i=1;$i<=5;$i++)
{
	echo ("<tr style='text-align:center;'>");
	echo ('<td>'.$i.'</td>');
	echo ('<td>'.$i*$i.'</td>');
	echo ('<td>'.$i*$i*$i.'</td>');
	echo ("</tr>");
}
?>
</table>
</body>

فعالیت کارگاهی صفحه ۱۲۷

<body>
<?php
$day=array("شنبه","یکشنبه","دوشنبه","سه شنبه","چهارشنبه","پنجشنبه","جمعه");
$table="<table border='1'><tr>";
for($i=0;$i<=6;$i++) 
	$table.="<td>$day[$i]</td>";
$table.="</tr><tr>";
for($j=1;$j<=35;$j++)
	{
		if($j<=30) 
			$table.="<td>$j</td>";
		else
			$table.="<td> </td>";
		if(($j % 7)==0)
		$table.="</tr><tr>";
	} 
$table.="</tr></table>";
echo $table;
?>
</table>
</body>

کارگاه ۸ صفحه ۱۲۸ (ساخت فهرست کشویی)

<body>
<?php
echo ('<select>');
$color=array("red","green","blue","yellow","black");
foreach ($color as $value)
	echo '<option value=".$value">'.$value.'</option>';
echo ('</select>');
?>
</body>

کارگاه ۹ صفحه ۱۲۹ (استفاده از حلقه while)

<body >
<form name="list_name" id="list_name" method="post"/>
<?php
$n=1;
$code="";
while($n<=5)
{
	$code.="<input type='text' id='student$n' name='student$n'/>نام خانوادگی دانش آموز$n <br/>";
	$n++;
	
}
echo($code);
?>
<input type="submit" value="ثبت"/>
<input type="reset" value="جدید"/>
</form>
</body>

کارگاه ۱۰ صفحه ۱۲۹ (استفاده از حلقه do while)

<body>
<form name="radio_list" id="radio_list" method="post"/>
<?php
$color_list=array("red","blue","green","black");
$n=0;
$code="";
do
{
	if($n==0)
		$select="checked";
	$code.="<input type='radio' id='sel_color$n' name='sel_color' $select/>$color_list[$n] <br/>";
	$n++;
}while($n<count($color_list));
echo($code);
?>
<input type="submit" value="ثبت"/>
<input type="reset" value="جدید"/>
</form>
</body>

ادامه مطلب